Ejektorske pumpe se koriste za usisavanje (crpljenje), potiskivanje i transport svih vrsta tečnosti, emulzija i suspenzija. Crpljene i usisavane tečnosti mogu sadržavati gasove (vazduh, metan, ugljendioksid i dr.) i nerastvorene čvrste zrnaste i komadaste materijale različitog porekla i različitih veličina.

Upotrebljavaju se za obavljanje niza različitih operacija u mnogim oblastima (industriji, građevinarstvu, vodoprivredi, rudarstvu i dr.). U zavisnosti od vrste pogonskog fluida dele se na:

  • Ejektorske hidro pumpe (tečnost-tečnost)
  • Ejektorske gasne pumpe (gas-tečnost)
  • Ejektorske parne pumpe (para-tečnost)

1.1 Ejektorske-hidro pumpe (tečnost-tečnost)

Kod ovih tipova pumpi kao pogonski fluid koristi se tečnost (najčešće voda). Ove pumpe imaju široku primenu u mnogim oblastima: za male i velike protoke (od nekoliko lit/h do nekoliko hiljada m3/h). za niske i visoke izlazne pritiske (od minimalnih do >20 bar), za niske i visoke temperature, za crpljenje vode sa velikih dubina (dubine i veće od 500 m), za crpljenje (usisavanje) i potiskivanje tečnosti sa mehaničkim primesama različitih veličina i različitog porekla (vidi ejektotorski-hidroransport), za crpljenje (usisavanje) tečnosti koje u sebi sadrže gasove, za povećanje usisnih visina drugih pumpi, za sprečavanje kavitacije kod pumpi, za transport toplih tečnosti, za usisavanje i potiskivanje kiselih, alkalnih i drugih hemijskih tečnosti, emulzija i suspenzija različitih koncentracija i različitih sastava, za izvođenje hemijskih reakcija i za druge specijalne i posebne namene.

pumpe01

Sl.1 Skica ejektora sa gabaritnim merama

 pumpe02

 Sl.1.1a Parametri fluida

 

Q1, Q2 i Q3 – zapreminski protoci u (m3/s) ili (m3/h),
r1, r2 i r3 – gustine u (kg/m3),
p1, p2, i p3 – pritisci u (bar), preporučljivo u (baraps)

Sa indeksom 1, obeležen je pogonski fluid na ulazu u ejektor, sa indeksom 2 usisavana tečnost na ulazu u ejektor i sa indeksom 3 mešavina pogonskog fluida i usisavane tečnosti na izlazu iz ejektora.

Vel. Max. protok
Q3 (kg/h)
Priključci
DN
Dimenzije
(mm)
A B C a b c
1 1200 20 20 20 40 80 150
2 3500 25 20 32 60 85 270
3 6000 32 25 40 65 100 350
4 12000 40 32 50 70 115 410
5 24000 50 40 65 80 125 480
6 32000 65 40 65 80 125 480
7 40000 65 50 80 80 125 530
8 70000 80 65 100 115 135 730
9 100000 100 80 125 150 165 950

Ejektori se prizvode sa prirubnicama, sa cevnim navojem i sa priključcima za povezivanje sa gumenim i plastičnim crevima.

Pri naručivanju ejektora treba navesti sledeće podatke:

  • gustine r1 i r2 u (kg/m3),
  • masene protoke m1 i m2 ili bar jedan od njih u kg/s ili kg/h ili zapreminske protoke Q1 i Q2 ili bar jedan od njih u m3/s ili m3/h,
  • od tri pritiska p1, p2 i p3 dva moraju biti zadata u (bar ili baraps),
  • ako su zadata sva tri pritiska onda se može zadati samo jedan maseni ili zapreminski protok (vidi Sl.1 i Sl.1a).

Primer 1.1

Podaci: Usisavana voda ima protok m2=12,4 t/h, gustinu r2 =1,2 t/m3, pritisak p2 = 1,2 baraps (ejektor je postavljen 2 m ispod nivoa usisavane tečnosti). Pogonska tečnost ima protok m1= 20 t/h i gustinu r1 =1 t/m3. Potreban pritisak na izlazu iz ejektora p3 = 2,5 baraps. Treba od rediti pritisak pogonske tečnosti p1.

Rešenje: za m = m2/m1=12,4/20 = 0,62 i r2/r =1,2/1=1,2

Iz dijagrama se očitava y = 0,305 i h = 0,24.

p1 = p2 + (p3 – p2) / y =1,2 + (2,5 –1,2) / 0,31 = 5,4 baraps (4,4 bar)

Primer 1.2

Svi podaci isti kao u primeru 1, samo što je ejektor postavljen 2 m iznad nivoa usisavane tečnosti tj. pritisak usisavane vode na ulazu u ejektor je p2 = 0,8 baraps (0,2 bar vakuum).

Rešenje: za m = 0,62; r2/r =1,2, i za y = 0,305 potreban pritisak pogonske tečnosti je

p1 = p2+ (p3 – p2) / y = 0,8 + (2,5 – 0,8) / 0,31 = 6,28 baraps (5,28 bar)

Koeficijent korisnosti je isti kao u primeru 1.1 h = 0,24.

pumpe03
m = m2/m1(kgusisavane tečnosti /kgpogonske tečnosti)
pumpe04
Sl.1.2 Varijante povezivanja pumpi i ejektora
pumpe05
Sl.1.3 Ejektorski transport prljavih i muljevitih tečnosti