Ejektoinženjering d.o.o

 • Preduzeće za proizvodnju i prodaju ejektora - injektora

 • Manje dimenzije za više energije.

EJEKTORI (INJEKTORI) ili mlazne pumpe spadaju u oblast strujnih mašina.

U poređenju sa drugim pumpama imaju niz prednosti i to:

 • jednostavne su konstrukcije,
 • malih su masa i malih dimenzija,
 • laki su za rukovanje i održavanje,
 • nemaju pokretne delove,
 • ne zahtevaju podmazivanje,
 • lako se montiraju u svim položajima,
 • ne zahtevaju posebne temelje,
 • imaju stabilan, miran i bešuman rad,
 • dozvoljavaju promenu režima rada u širokim granicama,
 • jeftini su i
 • imaju dugi vek trajanja.

Jedna od važnih njihovih karakteristika je i to što ne zahtevaju pogonske
motore, jer za pogon koriste energiju ulaznih fluida.

Na bazi sopstveneo razvijene teorije, te mnogobrojnih opita i velikog iskustva, na više različitih tipova izvedenih postrojenja, izvršena je optimizacija strujnih i geometrijskih parametara ejektora, koje obezbeđuje rad sa visokim koeficijentom korisnosti

n = 0,25 – 0,75.

EJEKTORI imaju široku primenu u mnogim oblastima. U poslednjih nekoliko godina u svetu, a i našoj zemlji (sopstveni patenti) registrovano je više patenata u kojima su data nova orginalna rešenja, a u mnogim su uprošćeni i pojednostavljeni postojeći tehnološki procesi.

Ejektori su podesni za uvođenje automatike sa minimalnom povremenom kontrolom rada.

Sastavni delovi ejektora su:

 • mlaznica sa priključkom za pogonski fluid,
 • usisna komora sa prikljuckom za usisavani fluid i
 • difuzor sa priključkom za pražnjenje.

Princip rada ejektora: Svi tipovi ejektora, bez obzira na namenu i veličinu, rade po istom principu. Za pogon koriste energiju ulaznih fluida. Fluid sa višim ulaznim pritiskom naziva se pogonski, a fluid sa nižim ulaznim pritiskom naziva se usisavani. Istovremeno se može usisavati više različitih fluida.

Kao pogonski ili kao usisavani fluid mogu da se koristiti svi fluidi: tečnosti (emulzije, suspenzije) gasovi, pare i svi drugi materijali koji se mogu fluidizovati. Moguće su sve međusobne kombinacije.

Konstrukcija ejektora izvedena je tako da se sa energijom pogonskog fluida usisava, sabija, a potom potiskuje usisavani fluid.

Glavne radne operacije ejektora su:

 • pogon,
 • usisavanje sa mešanjem i
 • pražnjenje.

  sema_ejektora2

Dr Ljubomir Petrović dipl.maš.inž. odbranio doktorsku disertaciju sa temom: "TEORIJSKO ODREĐIVANJE OPTIMALNIH STRUJNIH I GEOMETRIJSKIH PARAMETARA EJEKTORA" na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1981 godine.

Na ulazu u usisnu komoru čestice pogonskog fluida nailaze na prisutne čestice usisavanog fluida sudaraju se i mešaju sa njima povlačeći ih sa sobom. Na upražnjeno mesto odvučenih čestica usisavanog fluida, dolaze njihove susedne čestice iz usisnog cevovoda, formirajući pri tome strujni tok sa smerom strujanja prema difuzoru. Na putu kroz komoru čestice pogonskog fluida predaju deo svoje energije i pri tome se usporavaju, a čestice usisavanog fluida primaju deo energije i pri tome se ubrzavaju. U komori ejektora usled različitih brzina strujanja dolazi do razbijanja oba fluida u najsitnije čestice i formiranja velike aktivne medjusobne površine dodira. Velika aktivana površina dodira omogućava formiranje potpuno homogene mešavine sa brzom međusobnom razmenom energije (mehaničke, toplotne i hemijske).
Pogonski fluid tečnost (emulzija, suspenzija), gas ili para pri prolazu kroz mlaznicu najveći deo svoje pritisne energije preobražava u kinetičku (brzinsku) energiju, formirajući pri tome strujni mlaz koji sa velikom brzinom (kod gasova i para i nadzvučnom) ulazi u usisnu komoru.
Ejektori se prozvode od metala, plastike, teflona i drugih čvrstih i tvrdih materijala.
Dostavljamo potpunije i opširnije prospekte sa detaljnim objašnjenjima o mogućnostima ejektora i njihove primene. Pružamo pomoć pri izboru ejektora i rešavanju svih drugih tehničkih problema vezanih za njihovu primenu.
Usluge kompletnog inženjringa procesne opreme i postrojenja po sistemu "ključ u ruke" (projektovanje, konstrukciju, rekonstrukciju, isporuku, montažu i puštanje u rad).
Po ulazu u difuzor, usled proširenja strujnog prostora, strujni tok mešavine se usporava, brzina opada, a pritisak raste (kinetička energija prelazi u pritisnu) sve do izlaza iz ejektora. Izlazni pritisak zavisi od odnosa pritisaka i protoka usisavanog i pogonskog fluida. i uvek je viši od usisavanog a niži od pogonskog pritiska.
Ejektori se mogu upotrebiti za usisavanje i crpljenje, sabijanje i potiskivanje svih vrsta fluida i fluidizovanog materijala. Mogu se upotrebiti za: podpritiske i visoke pritiske, za male i velike protoke, za niske i visoke temperature.
Garancija za isporučene ejektore iznosi do 5 godina. Garantuju se ugovorene karekteristike ejektora. Na zahtev kupca mogu se dati potvrde o kvalitetu odgovarajućih institucija.
Top