Hlađenje u vakuumu: Razvoj tehnike hlađenja u vakuumu naglo raste. Tečnosti, emulzije i suspenzije hlade se same od sebe, bez korišćenja drugih rashladnih sredstava.

Jedan od načina brzog hlađenja u vakuumu postiže se ejektorskim rashladnim uređajima, odnosno ejektorskim vakuum pumpama.

U ejektorskim rashladnim uređajima obezbeđenje vakuuma postiže se pomoću ejektora, u kojem se kao pogonski fluid koristi voda ili vodena para. Voda kao rashladni fluid koristi se za rashlađivanje manjih prostora, a vodena para za rashlađivanje malih i velikih prostora do nekoliko stotina m3.

Princip rada:

Tečnost, koja se nalazi u vlažnim praškastim, testastim i drugim materijalima, kada se nalaze u prostoru u kojima je apsolutni pritisak niži od napona njihovih para, počinje naglo da ključa i isparava, stvarajući ravnotežno stanje između apsolutnog pritiska i temperature.

Deo tečnosti koji isparava toplotu, potrebnu za isparavanje, oduzima iz materijala i okolnog prostara i time ih hladi.

Povećanjem vakuuma povećava se količina isparene tečnosti, a snižava temperatura okolnog prostora i materijala koji se hladi. Isparena tečnost ejektorom se usisava i na taj način održava zadati vakuum i odgovarajuća mu ravnotežna temperatura.

Primena:

Ejektorski rashladni uređaji primenjuju se za hlađenje tečnosti, emulzija i suspenzija, za hlađenje vlažnih, testastih, praškastih, kao i drugih vlažnih matrijala i materijala koji se pre hlađenja mogu nakvasiti vodom, zatim za hlađenje zatvorenih prostora i održavanje zadate rashladne temperature.

Posebno veliku primenu imaju:
Za pothlađivanje jagodičastog voća (malina i jagoda), pre nego se ubace u hladnjače za zavrršno hlađenje.Ovakvim postupkom mogu se lako i brzo pothladiti, do željene temperature, velike količine voća i povrća, a zatim tako pothlađene transportovati na dalji tretman u odgovarajuće hladnjače na dubinsko zamrzavanje. U svetu su, ovakve hladnjače, izrađene za rashladne kapacitete i do 15.000 tona na dan.

Ovakvim hlađenjem plodovi koji se hlade istovremeno se i suše, čime se sprečava stvaranje ledenih skrama oko plodova i slepljivanje plodova u grudve i veće komade.

Vakuum hlađenje ima kontinuirano i trenutno izjednačenje temperature po celom prostoru, a time i trenutno ujednačeno hlađenje. Ovakvim postupkom ostvaruju se velike uštede u opremi za transver toplote (izmenjivači toplote nisu potrebni) u viskoznim rastvorima i visoko korozivnim rastvorima, kao što je npr. fosforna kiselina i dr.

rashladjivaci01

U mnogim rashladnim procesima, pri hlađenju rastvora, dolazi do izdvajanja i taloženja izvesnih količina čvrstih čestica. Ako se u ovakvim slučajevima koriste klasični rashlađivači, njihove unutrašnje površine postaju brzo pokrivene talogom, usled čega im se smanjuje efikasnost hlađenja. U vakuum hlađenju, zbog hlađenja po celom dubinskom sloju dopušta se debljina nataloženog sloja debljine 2-3 cm, pa i više, a čišćenje se obavlja u retkim intervalima.

Toplotna energija, preuzeta od rashladnog materijala, može da se korisno upotrebi u drugim procesima.

Prednosti u odnosu na klasične rashladnje uređaje su:

  • Temperatura hlađenja celog prostora je ujednačena;
  • Tehnologija hlađenja je potpuno čista, okolni prostor kao i materijal, koji se hladi, ne zagađuje se, jer se kao rashladni fluid koristi voda ili vodena para;
  • Materijal se pri hlađenju istovremeno i suši. Ovakvi rashladni uređaji imaju jednostavnu konstrukciju i male gabaritne mere;
  • Nemaju pokretne delove, pa ne zahtevaju podmazivanje i održavanje;
  • Rad im je stabilan, miran i bez buke i vibracija;
  • Lako i brzo se montiraju u svim položajima; investicija je mala, a vek trajanja neograničen.

Materijal:

Mogu se izrađivati od svih vrsta metala, nemetala, plastike i drugih čvrstih i tvrdih materijala.

rashladjivaci02