U zavisnosti od vrste pogonskog fluida ejektorski kompresori se dele na:

Princip rada:

Svi ejektorski kompresori rade po principu da visoku pritisnu energiju pogomskog fluida koriste za usisavanje i komprimovanje usisanih gasova. Pritisak mešavine fluida na izlazu iz ejektora zavisan je od ulaznih pritisaka pogonskog i usisavanog fluida i od odnosa njihovih masenih protoka.

6.1 Ejektorski hidro kompresori (tečnost-gas)

Kod ovih kompresora kao pogonski fluid koristi se tečnost, najčešće voda, pomoću koje se usisavaju i komprimuju gasovi (najčešće vazduh). Zavisno od pritiska pogonske tečnosti i masenog odnosa protoka gas-tečnost moguće je komprimovati gasove do pritiska i većih od 10 bar. Zapreminski odnos protoka gas-tečnost može da se ostvari u granicama od 0 – 3 (Vg/Vt, [m3/m3]).

Komprimovani gasovi po izlasku iz ejektora praktično su oprani i najvećim delom su očišćeni od raznih zagađivača. Ovakvim postupkom komprimovanja u potpunosti se iz gasova odstranjuju prašina i druga mehanička zagađenja, kao i potpuno odstranjivanje kapljica i isparenja od raznih tečnosti (vode, ulja i dr.).

Upotreba:

Upotrebljavaju se za kompresiju gasova kod kojih se traže relativno mali protoci, a veliki pritisci (na primer kod ozoniranja pitke vode Sl.6.1), kod upumpavanja komprimovanog vazduha u hidrofor (Sl.6.2) i u mnogim drugim procesima.

Posebnu primenu imaju u prehrambenoj industriji, koja zahteva potpuno očišćen komprimovan vazduh, bez ikakvih prljavština i bez sadržaja kompresorskog ulja. Relativna vlažnost ovako komprimovanog vazduha iznosi blizu 100%, što je takođe poželjno u prehranbenoj industriji.

Na dijagramu 6.1 prikazana je zavisnost izlaznog pritiska p3 od ulaznog pritiska pumpe p1 = pp i od zapreminskog odnosa usisanog vazduha i vode V2/V1.

kompresori01_01Sl.6.1 Ozoniranje pitke vode
kompresori01_02Sl.6.2 Dopumpavanje vazduha u hidrofor
kompresori01_03Sl.6.3 Otvoreni sistem komprimovanja vazduha
kompresori01_04Sl.6.4 Cirkulacioni (zatvoreni) sistem komprimovanja vazduha

Primer 6.1

Podaci: U sudu (Sl.6.3) koji se nalazi pod pritiskom p3 = 1,6 bar treba upumpavati vazduh pomoću vode. Pritisak pogonske vode ispred ejektora p1 = 10 bar.

Koliko kubnih metara vazduha može da se upumpa sa kubnim metrom vode?

Rešenje: Za pritisak u rezervoaru p3 = 1,6 bar i pritisak vode ispred ejektora p1 =10 bar, sa dijagrama 6.1 očitava se V2/V1= 1,1. što znači da se može upumpati 1,1 m3 vazduha sa 1 m3 vode.

Dijagram 6.2 prikazuje zavisnost odnosa manometarskih pritisaka na izlazu iz ejektora i pritiska pumpe p3/pp od odnosa zapreminskog protoka vazduha i vode, za uslove rada prikazanim na Sl.6.3 i Sl.6.4.

Maksimalni pritisak p3, koji se može postići u sudu, po šemi povezivanja prikazanoj na Sl.6.3, iznosi 0,7 od pogonskog pritiska pumpe pp, odnosno pritiska iz mreže p1 (p3 = 0,7·p1= 0,7·pp), a po šemi povezivanja prikazanoj na Sl.6.4 iznosi 2,44 od pritiska pumpe pp (p3 = 2,44·pp)

Primer 6.2

Podaci: Odnos pritska u rezervoaru i pritska pumpe p3/pp = 0,25. Traži se protok po šemi povezivanja prikazanim na Sl.6.3 i Sl.6.4?

Rešenje: Za odnos pritisaka p3/pp = 0,25 očitava se odnos zapreminskih protoka po Sl.6.3 V2/V1 = V2/Vp= 0,75, a po Sl.6.4 V2/V1 = 0,9.

kompresori02
kompresori03

6.2 Ejektorski gasni kompresori

Ovi kompresori koriste se za mešanje i komprimovanje gasova. Kod ovih kompresora kao pogonski fluid upotrebljava se komprimovani gas (najčešće vazduh) pomoću kojeg se vrši usisavanje, mešanje i sabijanje usisanog gasa. Upotrebom Lavalove mlaznice brzine isticanja pogonskog gasa postaju nadzvučne, pa se mogu efikasno koristiti za postizanje relativno visokih izlaznih pritisaka.

kompresori04
Sl.6.5 Mešanje sagorivog gasa i vazduha

Upotreba:

Upotrebljavaju se za izvlačenje prirodnih podzemnih gasova sa niskim pritiscima pomoću drugih ili istih gasova koji se nalaze na višim pritiscima: za mešanje komprimovanih gasova različitih pritisaka radi dobijanja mešavine odgovarajućeg pritiska, za dobijanje gasnih sintera pod vrlo visokim pritiscima (nekoliko stotina bar) na primer dobijanja amonijaka.

Na Sl.6.5 je šematski prikazano usisavanje, mešanje i sabijanje sagorivog gasa i vazduha.

Na dijagramu 6.3 prikazana je zavisnost odnosa apsolutnih pritisaka pogonskog i usisavanog vazduha (p1/p2) od odnosa protočnih masa (m2/m1) za t1 = t2. Dijagram se može koristiti i za različite temperature t1 i t2 stim što se očitane vrednosti m moraju pomnožiti sa (T1/T2)0,5 (T1 i T2 su apsolutne temperature pogonskogi usisavanog gasa).

Primer 6.3

Podaci: Pogonski pritisak na ulazu u ejektor iznosi p1 = 4 baraps, usisavani pritisak p2 = 0,9 baraps, pritisak na izlazu iz ejektora je atmosferski p3 = 1 baraps. Koliki je odnos masenih protoka?

Rešenje: Za t1= t2 i odnose pritisaka p1/p2= 4/0,9 = 4,4 i p3/p2 = 1/0,9 = 1,11. Na Dijagramu 6.3 se očitava m = m2/m1 = 2,4.

kompresori05

6.3 Ejektorski parni kompresori

Kod ovih kompresora kao pogonski fluid upotrebljava se zasićena ili pregrejana vodena para. Pogonska para, prolaskom kroz mlaznicu, ekspandira do vrlo niskih pritisaka i u usisnu komoru ejektora ulazi sa brzinom zvuka ili nadzvučnom brzinom. U komori ejektora čestice pogonske pare zahvataju, sabijaju i i povlače sa sobom paru iz usisnog cevovoda. Odnos izlaznog i usisnog pritiska kreće se u granicama 0 – 10. Veće vrednosti odnose se na niske usisne pritiske od 0,01 – 0,1 baraps.

Upotreba:

Korišćenjem sveže pare kao pogonskog fluida moguće je usisavati i komprimovati istrošenu (izrabljenu) paru i ponovo je vratiti u proces. Ejektorski parni kompresori koriste se u procesima:

  • isparavanja,
  • hlađenja,
  • kristalizacije,
  • dezoksidacije,
  • degasifikacije,
  • sušenja,
  • za kompresiju isparenja kondezovane vodene pare i
  • isparenja uparivača.

Na Sl.6.4 – Sl.6.8 šematski su prikazani neki od procesa u kojima se koriste ejektorski kompresori.

kompresori06Sl.6.6 Toplotna pumpa (povraćaj toplote iz otpale tople vode)
6-7
Sl.6.7 Kristalizacija pod vakuumom
6-8
Sl.6.8 Deoderizacija

Na dijagramu 6.4 sa oznakom y označena je zavisnost odnosa 1 kg masenog protoka energije mešavine na izlazu iz ejektora i 1 kg masenog protoka pogonske energije na ulazu u ejektor u zavisnosti od masenih odnosa usisavanog i pogonskog protoka umnoženim sa kvadratnim korenom iz odnosa njihovih apsolutnih temperatura y = (m2/m1)·(T2/T1)0,5.

Sa slovnim oznakama R, T i k obeležene su gasne konstante, apsolutne temperature i izložitelji adijabate. Indeks 1 odnosi se na pogonski gas, indeks 2 odnosi se na usisavani gas, a indeks 3 na mešavinu pogonskog i usisavanog gasa na izlazu iz ejektora. Oznakom h označen je koeficijent korisnosti. Dijagram 6.4 može da se koristi za sve vrste gasova i vodene pare i za sve temperature.

kompresori08_converted

gde su: T1,2,3 – apsolutne temperature gasova u stanju mirovanja, R1,2,3 – gasne konstante.

Primer 6.4

Podaci: Sa 1 kg pogonskog komprimovanog vazduha pritiska p1 =11 baraps treba usisati 0,61 kg vazduha koji se nalazi pod pritiskom p2 =1,1 baraps.

Traži se koliki se može dobiti pritisak na izlazu iz ejektora p3:

a) kada su temperature pogonskog i usisavanog vazduha jednake t1 = t2 i
b) kada je temperatura pogonskog vazduha t = 800 °C, a usisavanog vazduha t2 = 200 °C?

Rešenje: Za odnos protočnih masa m = m2/m1 = 0,61/1 = 0,61 iz dijagrama 6.4 očitava se y = 0,281 i koeficijent korisnosti m = 0,27.

a) Kako je za vazduh k1= k2 = k3 i R1 = R2 = R3 to se iz jednačine 6.2-1 za t1 = t2 dobija

p3 = p2·1,66 = 1,1·1,66 = 1,83 baraps.

b) Za m = 0,61 temperatura na izlazu iz ejektora iznosi

kompresori09_converted

kompresori10_converted

p3 = 1,7287·1,1 = 1,9 baraps.

 

kompresori11
kompresori12

Na dijagramu 6.5 za k = 1,4 prikazan je odnos apsolutnih pritiska na izlazu iz ejektora i usisavanog pritiska (p3/p2) u zavisnost od apsolutnih dnosa pritisaka pogonskog i usisavanog vazduha p1/p2 i masenih odnosa usisavanog i pogonskog protoka (m2/m1). Dijagram 6.5 dat je za uslove kada i pogonski i usisavani gas imaju isti izložitelj adijabate k = 1,4 i istu temperaturu t1 = t2 Dijagram se može koristiti i za različite temperature pogonskog i usisavanog gasa stim što se, na dijagramu očitana vrednost m treba da pomnoži sa
(T1/T2)0,5 [m = (m2/m1)·(T2/T1)0,5].

Odavde proizilazi da, pri istim uslovima rada, sa porastom temperature pogonskog gasa usisaće se veća količina usisavanog gasa i obratno ili sa porastom temperature usisavanog gasa usisaće se manja količina usisavanog gasa i obratno. Sa T1 obeležena je temperatura pogonskog, a sa T2 usisavanog gasa.

Ejektori koji za pogon koriste komprimovane gasove (vazduh) mogu da se koriste i za izvlačenje i sabijanje vodene pare i raznih drugih isparenja.

Primer 6.5

Podaci: Vazduh koji se nalazi u sudu pod pritiskom p2 =1,4 baraps i temperaturi t2 = 200 °C, treba usisati i sabiti na pritisak p3 = 2,45 baraps. Za pogon ejektora koristi se vazduh pod pritiskom p3 = 12,5 baraps i temperaturom t1= 200°C. Traži se koliko kg vazduha iz suda može da se usisa sa 1 kg pogonskog vazduha?

Rešenje: Za odnose pritisaka p3/p2 = 2,45/1,4 = 1,75 i p1/p2 =12,5/1,4 = 8,93 na dijagramu 6.5 očitava se m = (m2/m1)·(T2/T1)0,5 = 0,51. Sa 1 kg pogonskog vazduha moći će da se usisa 0,51 kg vazduha iz suda.

Na dijagramu 6.6 za k = 1,135 (zasićena vodena para) prikazan je odnos apsolutnih pritiska na izlazu iz ejektora i usisavanog pritiska (p3/p2) u zavisnosti od apsolutnih dnosa pritisaka pogonske i usisavane vodene pare p1/p2 i masenih odnosa usisavanog i pogonskog protoka (m2/m1). Dijagram 6.6 dat je za uslove kada i pogonska i usisavana para imaju isti izložitelj adijabate k = 1,135 i iste temperature t1 = t2. Dijagram se može koristoti i za različite temperature pogonskoe i usisavane vodene pare stim što se, na dijagramu očitana vrednost m treba da pomnoži sa (T1/T2)0,5. Odavde proizilazi da, pri istim uslovima rada, sa porastom temperature pogonske pare usisaće se veća količina usisavane pare i obratno ili sa porastom temperature usisavane pare usisaće se manja količina usisavane pare i obratno. Sa T1 obeležena je temperatura pogonske, a sa T2 usisavane vodene pare.

Na dijagramu 6.7 za k = 1,3 (pregrejana vodena para, i svi gasovi koji imaju k = 1,3) prikazan je odnos apsolutnih pritiska na izlazu iz ejektora i usisavanog pritiska (p3/p2) u zavisnost od apsolutnih odnosa pritisaka pogonske i usisavane vodene pare p1/p2 i masenih odnosa usisavanog i pogonskog protoka (m2/m1). Dijagram 6.7 dat je za uslove kada i pogonska i usisavana para imaju isti izložitelj adijabate k = 1,3 i iste temperature t1 = t2. Dijagram se može koristiti i za različite temperature pogonske i usisavane vodene pare stim što se, na dijagramu očitana vrednost m treba da pomnoži sa (T1/T2)0,5. Odavde proizilazi da, pri istim uslovima rada, sa porastom temperature pogonske pare usisaće se veća količina usisavane pare i obratno ili sa porastom temperature usisavane pare usisaće se manja količina usisavane pare i obratno. Sa T1 obeležena je temperatura pogonske, a sa T2 usisavane vodene pare.

kompresori13

Primer 6.6

Podaci: Pritisak zasićene usisavane pare od p2 = 1,1 baraps i temperature t2 = 102,32 °C treba sabiti na pritisak p3 = 2 baraps.

Koliko se kilograma usisavane pare m2 može usisati sa m1 = 1 kg pogonske pare, ako je pritisak pogonske zasićene pare p1 = 11 baraps i temperatura t1 = 184,07 °C?

Rešenje: Za odnos k = 0,135 i pritisaka p3/p2 = 2/1,1 = 1,81, odnos pritisaka p1/p2 = 11/1,1 = 10, na Dijagramu 6.6 očitava se m = (m2/m1)·(T2/T1)0,5 = 0,61. Zbog nejednakih temperatura T1 ≠ T2 pogonske i usisavane pare izvršiće se korekcija pa je
m2/m1 = m·(T1/T2)0,5 = 0,61·[(273+184,07)/(273+102,32)]0,5 = 0,67.
Za zadate uslove sa m1 = 1 kg pogonske pare može da se usisa m2= 0,67 kg usisavane pare.

kompresori14

Primer 6.7

Podaci: Sa pogonskim pritiskom pregrejane pare pritiska p1 = 18 baraps i temperature t1 = 2800 °C treba usisati pregrejanu paru sa pritiskom p2 = 2 baraps i temperaturom t1 = 1600 °C i sabiti je na pritisak p3= 4,5 baraps. Traži se koliki je odnos masenih protoka m2/m1.

Rešenje: Za odnose pritisaka p3/p2 = 4,5/2 = 2,25 i p1/p2 = 18/2 = 9 na dijagramu 6.7 očitava se m = (m2/m1)·(T2/T1)0,5 = 0,29. Odnos masenih protoka iznosi
m2/m1 = m·(T1/T2)0,5 = 0,29·[(273+280)/(273+160)]0,5 = 0,33.