Hidro-transportom se naziva transport hidro-smeše koja se sastoji od tečnosti (najčešće vode) i sitnih čvrstih nerastvorljivih čestica.

Za obavljanje transporta hidro-smeše pored ostalih uređaja koriste se i ejektori. Ejektori se mogu upotrebiti za transport rastresitog čvrstog materijala, čija veličina čestica može biti i veća od 25 mm. Upotrebljavaju se za protoke do nekoliko 100 m3/h, i sa izlaznim pritiscima i višim od 20 bar.

Princip rada:

Ejektoi rade na istom principu kao i svi ostali ejektori (vidi Ejektorske hidro-pumpe).

Doziranje:

Usisavani materijal može biti čvrst rastresit bez tečnosti ili u obliku suspenzije. Najekonomičniji transport je pri usisavanju čistog rastresitog materijala bez tečnosti. Doziranje rastresitog materijala bez sadržaja tečnosti može se vršiti slobodnim padom ili sa dozatorima.

Koncentracija izlazne mešavine:

Koncentracija mešavine na izlazu iz ejektora može biti ostvarena u željenim odnosima. Masena koncentracija mešavine kreće se u širokim granicama i najčešće je prilagođena potrebama transportnog cevovoda. Masena koncentracija čvrstog materijala u odnosu na vodu je i do 50%, a u nekim specifičnim uslovima može biti i veća.

U klasičnim konstrukcijama zapremina pogonske tečnosti je 3-5 puta veća od zapremine transportovanog materijala, mada u nekim slučajevima zapreminska koncentracija čvrstog materijala može iznositi i do 49%.

Čvrsti materijali koji su tečljivi i sipkivi doziraju se u ejektor suvi, a materijali koji imaju tendenciju stvaranja mostova i svodova, doziraju se sa izvesnom količinom vode. Uvođenjem vode u dozirni koš obezbeđuje se formiranje tečljive suspenzije, kojom se obezbeđuje ravnomernnije doziranje i onemogućava stvaranje mostova i svodova pred ulazom u ejektor. Ako se iz usisnog koša usisava čist i tvrd materijal, bez vode, onda ejektor uz transport obavlja i ulogu mešača. Potrošnja dodatne vode za izradu tečljive usisne suspenzije zavisna je od tipa materijala, koji treba da se transportuje i za granule, sa sferičnim površinama i malim dimezijama do cca 1,5 mm, iznosi oko 20% od težine materijala koji se transportuje.

U teškim uslovima, pri transportu grubog materijala, sa hrapavim površinama, sa relativno visokom gustinom i koji ima tendencijom stvaranja mostova i lučnih svodova, kao na primer pepeo, pesak i lepljive suspenzije, potrebno je upotrebiti 5 -10 puta veću količinu vode od materijala koji se transportuje. U ovu količinu uključena je i dodatna voda koja se dodaje čvrstom materijalu, pre ulaza u ejektor. Uvođenjem tečljive suspenzije omogućava se postizanje velikih izlaznih pritisaka iz ejktora. Odnos ulaznog pritiska pogonske vode i izlaznog pritiska hiddro mešavine je u granicama 2,5 – 3.

Upotreba:

Upotrebljavaju se za unutrašnji i spoljni transport, za usisavanje i potiskivanje čvrstih rastresitih materijala različitih vrsta, oblika i porekla (peska, šljunka, šljake, rude, uglja, mulja, stočne repe i dr.).

Veliku primenu imaju pri čišćenju bazena, bunara, šahtova, naslage mulja ispred brana i ustava i dr. Sa ejektorima se mogu, sa velikih dubina (podvodno) usisavati i potiskivati peskovite, muljevite i zaprljane tečnosti sa primesama većih ili manjih komada čvrstih materijala. Ceo proces čišćenja obavlja se podvodno bez odstranjivanja vode. Pogodne su za vađenje šljunke i peska iz rečnih korita i njihov transport u sabirne koševe.

Prednosti:

Mogu se upotrebiti za transport sitnih i krupnih komada veličine do 25 mm; nemaju pogonske motore, pa ne zahtevaju elektroenergiju; nemaju pokretne delove, pa ne zahtevaju podmazivanje i održavanje; imaju relativno malu masu i male gabaritne dimenzije; montaža i demontaža je laka i brza, a mogu se montirati u svim položajima; imaju miran i tihi rad; nabavna cena im je niska, a vek trajanja dug.

Materijal:

Za izradu ejektora upotrbljavaju se metali, nemetali i plastika. Najčešće se izrađuju od polietilena visoke gustine i velike molekulske mase izuzetno otpornog na habanje i abraziju.

hidrotransport01
m2/m1 – kgusisanog materijala/kgpogonske vode

Primer 7.1

Podaci: Iz dozirnog koša dozira se u ejektor suspenzija sa pritiskom p2 = 1 baraps i gustinom r2 = 2 kg/m3. Pritisak na izlazu iz ejektora je p3 = 3 baraps. Ejektorom formirana mešavina ima odnos protka masa m2/m1 = 0,5.

Traži se pogonski pritisak p1?

Rešenje: Na Dijagramu Sl.7.1 se za odnos protočnih masa m2/m1 = 0,5 očitava

(p3-p2)/( p1-p2) = 0,358, a odavde je p1 = 6,59 baraps = 5,59 bar.

hidrotransport02
hidrotransport03