Zavisno od vrste pogonskog fluida aeratori se dele na:

  • Ejektorske hidro aeratore
  • Ejektorske gasne aeratore

U mnogim oblatima tehnike (hemijskoj, procesnoj i prehrambenoj industriji, te rudarstvu vodoprivredi dr.) iz procesa proizvodnje odstanjuje se prljava i zagađena voda, sa primesama nerastvorljivih čvrstih materijala različitog porekla i različitih veličina. Otpadne vode najčešće predstavljaju rastvore gasovitih tečnih i čvrstih otpadnih materija, a mogu biti u obliku emulzije ili suspenzije.

Za prečišćavanje i tretman otpadnih zagađenih voda, pored ostalih postupaka, koristi se i postupak aeracije sa ejektorskim aeratorima. Aeracija u ejektorskim aeratorima može da se vrši pod različitim pritiscima i različitim temperaturama, sa malim i velikim protocima (više stotina m3/h).

Ejektorskim aeratorima se pored otpadnih voda može vršiti obrada i tretman: bunarskih, dubinskih, izvorskih i drugih voda, koje sadrže rastvorene minerale. Vode koje sadrže rastvorene minerale su neukusne i nepodesne za upotrebu. Iz tih razloga podzemne vode, osim retkih izuzetaka, moraju se, pre upotrebe, obraditi i pročistiti od rastvorenih jedinjenja gvožđa i mangana. Povećanjem sadržaja rastvorenog kiseonika u vodi smanjuje se količina rastvorenog gvožđa i rastvorenog mangana.

Deferizacija i demanganiizacija može da se vrši u prostorijama na površini zemlje i dubinska ispod površine zemlje. U prostorijama na površini zemlje oksidacija se može vršiti u kontinualnim i šaržnim kružnim procesima. Kontinualna aeracija (Sl.14.1)

aeracija01
Sl.14.1 Jenokratna aeracija pod pritiskom

vrši se sa jednim ili više na red povezanih ejektora. Šaržna aeracija (Sl.14.2 i Sl.14.3) vrši se u kružnom cirkulacionim procesima. Podzemna aeracija vrši se ubacivanjem (injektiranjem) vode obogaćene kiseonikom u podzemne vode. Pomoću ejektorkih aeratora može se vodi dodavati ozon, čist kiseonik, hlor i drugi gasoviti i zrnasto-praškasti materijali, koji se koriste u tehnologijama prečišćavanja voda.

Ejektorski aeratori rade na istom principu kao i ostali ejektorski uređaji. Za rad koriste energiju ulaznih fluida (vodu ili komprimovani vazduh). Pogonski fluid (voda ili vazduh), sa velikom brzinom, ulazi u komoru ejektora, u kojoj se sudara i meša sa usisavanim fluidom (vazduh ili voda). Usled različitih brzina strujanja, pogonskog i usisavanog, fluida dolazi do razbijanja , oba fluida, u najsitnije čestice sa velikom međusobnom aktivnom površinom dodira. Velika međusobna aktivna površina dodira dovodi do brze izmene energije i brze apsorcije i rastvaranja vazduha (kiseonika). Rastvoreni kiseonik ulazi u reakciju sa gvožđem i manganom gradeći soli, koje taloženjem ostaju na dnu sudova ili kanala. Ejektorskim ubacivanjem vazduha vrši se produvavanje zagađene tečnosti kojim se donekle odstranjuju metan, amonijak i drugi gasovi.

aeracija02
Sl.14.2 Aeracija u liniji i recirkulaciji
aeracija03
Sl.14.3 Kružna cirkulaciona aeracija pod pritiskom

Procesi rastvaranja gasova u tečnostima mogu se podeliti u dve grupe; procesi u kojima se zahteva uvođenje što više gasova (hloriranje, ozoniranje, prečišćavanje otpadnih voda i dr.) i procesi koji zahtevaju uvođenje gasova do postizanja zasićeih rastvora (aeracija ribnjaka i nafte).

14.4
Sl.14.4 Ozoniranje pitke vode

14.5

Sl.14.5 Ejektorski pneumo hidro lift

Brzina rastvorljivosti gasova u tečnostima zavisi od mehanizma prenosa mase između čestica i gasova.

U nepokretnoj sredini molekularna difuzija teče vrlo lagano, tako da se za potpuno zasićenje rastvora zahteva duži period vremena. U pokretnoj sredini brzina rastvorljivosti gasa raste, usled prenosa mase u pravcu kretanja mešavine (konvencija), a usled turbulentnog strujanja javlja se uticaj pulzacije izazivajući turbulentnu difuziju.

Rastvorljivost gasova raste sa porastom pritiska i sa opadanjem temperature (vidi Ejektorske kompresore i Ejektorske apsorbere).

Povećanje brzine rastvorljivosti kiseonika može se postići povećanjem sadržaja kiseonika u usisanom vazduhu prevođenjem vazduha preko zeolitskih filtera i dr.

U kontinualnim procesima tečnost se vodi preko jednog ili više na red postavljenih ejektora.

U šaržnom postupku aeracija se izvodi u kružnom cirkulacionom kretanju , kroz ejektor, kojim se omogućava potpuno zasićenje rastvora. Voda, iz aeratora, koja u sebe sadrži i deo usisanog i nerastvorenog vazduha (kiseonika) izbacuje se preko perforiranih, paralelno ili kružno postavljenih, cevi. Ovakvim načinom razvođenja mešavine voda-vazduh postiže se efikasnije mešanje i brže postizanje zasićenja u celom aeracionom prostoru.

14.1 Ejektorski hidro aeratori

Kod ovih aeratora kao pogonski fluid koristi se voda. Upotrebljavaju se za protoke i do nekoliko stotina m3/h, za različite temperature i za male i relativno visoke izlazne pritiske. Zapreminski odnos vazduh-voda kreće se u granicama od 0-3.

U ribnjacima se ejektorski hidro aeratori, pored aeracije, mogu upotrebljavati i za mešanje dubinskih hladnijih voda sa površinski toplijim, za doziranje antibiotika, za dubinsko ubacivanje zrnaste i praškaste hrane, za dubinsko doziranje krečnog mleka i dr.

14.2 Ejektorski gasni aeratori

Gasni aeratori za pogon koriste komprimovani vazduh, a kao usisisavani fluid zagađenu vodu. Ovi aeratori upotrebljavaju se kada je potrebno uvođenje relativno velike količine vazduha. Koriste se za male i velike protoke, za različite temperature i ne mnogo velike izlazne pritiske. Efikasnije mešanje i brže zasićenje rastvora sa kiseonikom može se postići ejektorskim pnemo-hidrauličnim liftom (Sl.14.5).

aeracija05

Na dijagramu 14.1 prikazana je zavisnostodnosa razlike pritisaka od zapreminskog odnosa protoka.

Primer 14.1

Podaci: Pritisak vode na ulazu u ejektor iznosi p1= 4 baraps (3 bar), pritisak na izlazu iz ejektora p3 = 1,24 baraps (0,24 bar). Usisavanje vazduha obavlja se iz atmposfere p2 = 1 baraps.

Traži se koliko vazduha može da se usisa sa jednim kubnim metrom vode?

Rešenje: (p3–p2)/(p1–p2) = (1,24–1)/(4–1) = 0,08.

Na dijagramu se očitava Qvaz/ Qvode = 2,1. Za zadate uslove sa 1 m3 vode usisaće se 2,1 m3 vazduha.

14.6

Sl.14.6 Šaržna aeracija

14.7

Sl.14.7 Aeracija u jednom prolazu

14.8

Sl.14.8 Kombinovana aeracija

14.9
Sl.14.9 Kombinovana aeracija
aeracija08Sl. 14.10 Šaržna aeracija